Legislatie

        √ Documente legislative de BAZA

•   Directiva deseuri
•   Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
•   HG 856/2002 cu modificari si actualizari
•   HG 1061/2008 privind transportul deseurilor
•   Ordin 1226/2012 privind deseurile medicale

          √ Documente legislative privind AMBALAJELE si Deseurile de Ambalaje

 • OUG 38/2016 privind modificarea si completarea Legii 249/2015
 • Legea 249/2015 privind gestionarea deseurilor de ambalaje
 • Ordinul 192/2014 privind modalitatile de calcul al contributiilor si taxelor catre AFM
 • Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.
 • Ordinul nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu.
 • Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 07.02.2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje;
 • Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2004/12/CE/2004 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile din ambalaje;
 • Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 94/62/CE/1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje;

              √ Documente legislative privind EEE si Deseurile din Echipamente Electrice si Electronice

 • OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice care transpune Directiva 2012/19/UE
 • OM nr. 2264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice
 • OM nr. 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice 
 • HG 1037/2010 privind DEEE transpunand Directiva 2002/96/EC care a fost abrogata la momentul intrarii in vigoare a OUG nr. 5/2015
 • Ordin nr. 910/1704/2006 pentru modificarea Ordin nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective, in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a DEEE
 • Ordinul nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006
 • Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, model de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice
 • HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, modificata prin HG nr. 816/2006
 • Ordinul nr. 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea DEEE care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare

                  √ Documente legislative privind bateriile si acumulatorii si Deseurile de Baterii si Acumulatori

 • HG. nr. 540/2016 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor
 • Ordinul de Ministru nr. 2145/2014 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a organizatiilor colective
 • Directiva 2013/56/UE de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori
 • Regulamentul 493/2012 de stabilire a normelor de calcul privind eficienta de reciclare in procesele de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori
 • Regulamentul 1103/2012 privind etichetarea bateriilor
 • Ordinul de Ministru nr. 2743/3189 din 2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective
 • Ordinul de Ministru nr. 669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori
 • Ordinul de Ministru nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
 • Directiva 2008/103/CE de modificare a Directivei 2006/66/CE
 • Hotarea de Guvern nr. 1132/2008 care transpune Directiva 2006/66/CE in legislatia romaneasca
 • Directiva 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori

                  √ Alte acte normative din domeniu

 • Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
 • HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase
 • Ordinul nr. 1356/2013 pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala
 • HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
 • HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

 

Reclame